Nord

2.3 Økonomistyring

2.3 Økonomistyring

Økonomistyring SK Nord

1.      ØKONOMISKE PRINSIPPER

Klubbens overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansierende gjennom inntektsbringende tiltak.

2.      BUDSJETT

Det skal hvert år utarbeides budsjett for kommende år som skal legges frem som egen sak til godkjenning på årsmøte. Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for at alle kjente utgifter. Budsjett må vise forskjell på signerte avtaler og antagelser/prognoser.

Kontingenten skal hovedstyre hvert år ta opp som egen sak på styremøte i forkant av årsmøte og se på om den er fornuftig i forhold til kostnadsnivået og andre sammenlignbare klubber i området. Kontingent vedtas på årsmøte hvert år.

3.      REGNSKAP

SK Nord skal benytte profesjonell regnskapsfører. Regnskapet skal følge kontantprinsippet slik at inntekter og kostnader føres i den regnskapsperioden det oppstår. Ved større beløp kan det likevel foretas avsetninger/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år».

Klubben skal bruke regnskapssystem som gir mulighet for rapportering periodevis. Første sak på alle styremøter er økonomi. Daglig leder/økonomi ansvarlig i styret legger frem rapport for siste periode.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

4.      KONTANTHÅNDTERING

Alle kontaktinntekter fra turneringer, kiosk, basar og liknende skal alltid telles opp av to personer. Pengene settes så inn på klubbens konto i Haugesund Sparebank (3240.18.88011). Se eget skjema for oppgjør.

5.      BANKKONTO

Klubbens bankkontoer disponeres av formann, økonomiansvarlig og daglig leder. (Alle bankkonti avstemmes månedlig av et hovedstyremedlem i samarbeid med daglig leder).

Klubbens kontoer:

-        Brukskonto:          3240.18.88011

-        Turneringskonto:   3240.18.88038

-        Kontingentkonto:  3240.18.88046 (egen konto for kid innbetalinger)

-        Skattekonto

 

 

6.      UTBETALINGER

Klubbens daglige leder har som del av sin arbeidsinstruks å holde kontroll over klubbens daglige regningshandtering. Daglig leder har mulighet til å gjøre innkjøp opp til 20. 000 kr uten styres godkjenning. Alt utover det skal godkjennes av hovedstyret.

-        Regningsbetaling: Daglig leder legger sjekker innkommende regning og legger inn i nettbedrift når den er sjekket ut og signert av rette vedkommende.             Økonomiansvarlig godkjenner så til utbetaling. (I nettbedrift må alle utbetalinger godkjennes av to personer)

-        Reiseregninger: De som har kontraktfestet dekking av kjøreutgifter i forbindelse med trening og kamp må levere inn godkjente kjørelister for å få utbetalt.

         Daglig leder må forhånds godkjenne kjøring som ikke er kontraktfestet om det skal utbetales.

         All kjøring skal føres på SK Nord sitt eget kjøreskjema med satser vedtatt av hovedstyret.

7.               INNBETALINGER

Alle innbetalinger skal gå gjennom klubbens hovedkonto, med mindre økonomiansvarlig har gitt beskjed om å bruke en av klubbens andre kontoer. Ingenting skal gå gjennom private kontoer eller lagkontoer.

8.               LAGKONTOER

Ingen lag skal ha egne lagkontoer. Alle innbetalinger skal gjøres gjennom klubbens konto. Som for eksempel ved innbetaling av egenandeler til turneringer. Slik at klubben betaler fakturaen. (Det opprettes restkonto for lagene; f.eks. Håndball – jenter 2000).

9.               ØKONOMISK ANSVAR

For alle lags økonomiske forpliktelser hefter hele klubben og ingen lag kan inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyret eller daglig leder sin godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er klubbens hovedstyre eller personer/utvalg (f.eks. daglig leder eller markedsutvalg) som kan inngå sponsoravtaler. Ingen lag kan på egenhånd inngå avtaler om f.eks. kjøp av treningsutstyr.

Klubben skal ha underslagsforsikring.

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift